Skip to main content

Algemene voorwaarden

  • De definitieve inschrijving geschiedt door toezending van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier.
  • Indien de cursus niet doorgaat als gevolg van uitval van de docent, te weinig deelnemers of andere redenen van de aanbieder, ontvangen de deelnemers uiteraard het volledige cursusgeld terug. Er kunnen geen andere vorderingen worden ingediend. Dit geldt ook voor annuleringen van welke aard dan ook op korte termijn.
  • Indien de cursist na inschrijving de cursus niet bijwoont of de cursus voortijdig afbreekt, bestaat er geen recht op restitutie van het cursusgeld. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
  • In geval van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden beslist de cursusleiding.
  • PhysioNovo (Paul Geraedts) is niet aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan de cursus. In alle gevallen, ongeacht de rechtsgrond, vrijwaart de deelnemer PhysioNovo (Paul Geraedts) van alle claims, mits er geen sprake is van grove nalatigheid of opzet.
  • In het bijzonder is het verboden de in de cursussen opgedane kennis via evenementen of cursussen door te geven aan derden, tenzij PhysioNovo (Paul Geraedts) daar schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Heerlen, januari 2023 Paul Geraedts